GARANTIVILLKOR - LUFT/LUFT VÄRMEPUMP


Vilka produkter omfattas av den här garantin?

Den här garantin gäller endast för hemmabruk och för Samsung luft/luft värmepumpar. Produkten består av en utomhusdel och en inomhusdel.

Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?
Installationsmaterial som köldmedierör, markstativ, väggkonsoler, elmaterial etc.

Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar fel på produkten, vilka har orsakats av material- eller konstruktionsfel som fanns vid den tidpunkt då produkten köptes från en av Clima partners. Under garantiperioden ersätts kostnader för att åtgärda fel, t.ex. reparationer, reservdelar och arbetskostnader.

Hur länge gäller garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från ursprungligt inköpsdatum när produkten köptes från en av Clima partners. Om arbetet utförs under garantiperioden förlängs inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vem utför service?
Clima nätverk av behöriga partners utför service på produkten. Clima partners hittar du på Clima hemsida www.clima.se och under rubriken Återförsäljare.

Vad omfattas inte av den här garantin?
• Normalt slitage. • Skador som orsakats avsiktligt eller genom oaktsamhet, felaktig installation eller anslutning till fel spänning, skador orsakade av kemisk reaktion eller elektrokemisk reaktion.
• Skador orsakade av onormala miljöförhållanden. • Förbrukningsvaror inkl. batterier och filter.
• Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av filter. • Fall där inget fel har hittats vid besök av servicetekniker. • Reparationer som inte har utförts av en Clima godkänd partner eller fall där originaldelar ej använts. • Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som ej utförts enligt anvisningar. • Användning av produkten i ett professionellt sammanhang, d.v.s. ej för hemmabruk.

ALLMÄNNA VILLKOR

Vilka åtgärder vidtas för att lösa problemet?
Kontakta Clima partner som undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin. Om så är fallet reparerar Clima partner den defekta delen.

Garantivillkor
Garantin gäller från produktens ursprungliga inköpsdatum. Inköpsbevis måste uppvisas för att garantin skall gälla.

Skötselanvisningar
Produktens skötselvisningar måste ha följts för att garantin ska kunna utnyttjas. Du hittar alla skötselanvisningar på Clima hemsida www.clima.se under rubriken luft/luft värmepumpar.

Så här kontaktar du våra servicepartners
Kontakta Clima servicepartner som du hittar på www.clima.se under ÅTERFÖRSÄLJARE. Spara alltid inköpsbevis, vilket måste kunna uppvisas för att garantin skall gälla.
ett 
 
företag